VEE KVALITEET

Viimsi joogivesi vastab kõikidele joogivee kvaliteedinõuetele, mis on kehtestatud Sotsiaalministri 24.09.2019 määrusega nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“  https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002 . AS Viimsi Vesi võtab veeproove veevõrgust 1 kord kvartalis vastavalt Terviseametiga kooskõlastatud joogivee kontrollikavale. Tulemused edastatakse Terviseametile.

Viimsi joogivee analüüsitulemused: