ÜHTEKUULUVUSFOND

Ühtekuuluvusfond loodi 1993. aastal Euroopa Liidu Maastrichti lepinguga. Ühtekuuluvusfondi eesmärgiks on viia keskkonnasektori seisukord vastavusse Euroopa Liidu nõuetega ning saavutada hea transpordiühendus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

Ühtekuuluvusfondist toetatakse suuremahulisi investeeringuid transpordi- ja keskkonnaprojektidesse riikides, kus sisemajanduse kogutoodang on alla 90% Euroopa Liidu keskmisest.

Projekti üldaandmed:

 • Nimetus: Viimsi veekorraldus
 • Euroopa Komisjoni (EK) rahastusotsuse nr: CCI 2004 EE 16 C PE 002
 • EK rahastamisotsuse algus: 09.12.2004
 • EK rahastamisotsuse lõpp: 31.12.2008
 • EK rahastamisotsuses toodud eelarve: 13 100 000 EUR
 • EK-poolne abimäär: 75%
 • Kaasrahastaja: AS Viimsi Vesi
 • Toetuse saaja: AS Viimsi Vesi
 • Projekti piirkond: Viimsi vald.

  Projekti eesmärkideks on:

 • Saavutada olmevee kvaliteedi direktiivi 98/83/EÜ, joogivee direktiivi 80/778/EÜ ja asulareovee direktiivi 91/271/EÜ nõuete täitmine
 • Vähendada joogivee kadu ca 20%-ni
 • Vähendada majapidamiste poolt kanalisatsiooni juhitud reostuskoormust
 • Ca 8500 elanikku ühendada rajatavasse ühisreoveesüsteemi, tõstes ühendusmäära 52%-lt 95%-ni
 • Ca 7100 elanikku ühendada kvaliteetsesse ühisveevarustusvõrku, vähendamaks elanike terviseriske.

ÜF1

Tööde teostamine

Riigihange Inseneri teenuse osutaja leidmiseks

 • Hankemenetluse algus: 09.09.2005
 • Leping sõlmiti: 14.01.2006
 • Leping sõlmiti AS-ga Telora -E
 • Tähtaeg: 30.10.2010Riigihange projekteerimis-ehitustööde teostamiseks
 • Hankemenetluse algus: 07.03.2006
 • Kõikide pakkumuste tagasilükkamine 25.05.2006Kõik esitatud pakkumused lükati tagasi seoses eelarveliste vahendite puudumisega.
  Pakkumuste maksumused jäid vahemikku 30,3 – 35,2 miljont EUR.

  Riigihanked osade kaupa

  Seoses eelarveliste vahendite puudumisega otsustati projekt ellu viia väiksemate tööde kaupa, et tagada suuremale arvule ettevõtetele võimalus ehitustööde konkurssil osalemiseks.

  1. Tööde leping I etapp – Kergliiklustee ning vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine Randvere teel

  • Hankemenetluse algus: 14.07.2005
  • Leping sõlmiti: 14.01.2006
  • Leping sõlmiti SMR Teed AS-ga
  • Tööde tähtaeg: 29.07.2007

  2. Tööde leping II etapp – Torustike rajamine Randvere ja Pärnamäe külas

  • Hankemenetluse algus: 16.04.2007
  • Leping sõlmiti: 27.08.2007
  • Leping sõlmiti AS-ga Water Ser
  • Tööde tähtaeg: 20.11.2007

  3. Tööde leping III etapp – Torustike rajamine Metsakasti külas

  • Hankemenetluse algus: 07.08.2007
  • Leping sõlmiti: 29.11.2007
  • Leping sõlmiti AS-ga K&H
  • Tööde tähtaeg: 09.09.2008

  4. Tööde leping IV etapp – Torustike rajamine Randvere külas

  • Hankemenetluse algus: 24.11.2007
  • Leping sõlmiti: 14.03.2008
  • Leping sõlmiti AS-ga Merko Ehitus
  • Tööde tähtaeg: 29.11.2008

  5. Tööde leping V etapp – Torustike rajamine Randvere külas

  • Hankemenetluse algus: 24.11.2007
  • Leping sõlmiti: 14.03.2008
  • Leping sõlmiti AS-ga Merko Ehitus
  • Tööde tähtaeg: 18.01.2009

Tööde mahud

1. I etapi tööd

  • Veetorustiku rajamine – ca 3,5 km
   Reovee survetorustiku rajamine – ca 3,5 km
   Reoveetorustiku rajamine – ca 2,4 km

Tööde piirkond – Randvere tee Metsakasti ja Randvere külas

2. II etapi tööd

  • Veetorustiku rajamine – ca 2,8 km
   Reovee survetorustiku rajamine – ca 5,2 km
   Reoveetorustiku rajamine – ca 1,0 km

Tööde piirkond – Raudtee äärane ala Metsakasti ja Viimsi asula vahel, Vaheaia tee, Kooliaia tee, Randvere tee

3. III etapi tööd

  • Reovee survetorustiku rajamine –
   Veetorustiku rajamine – ca 4,5 km
   Reoveetorustiku rajamine – ca 4,0 km

Tööde piirkond – Mureli tee, Mureli põik, Kirsi tee, Lootuse tee, Pirni tee, Mäepealse tee, Ploomi tee, Kreegi tee, Metsakasti tee, Metsakasti põik, Tarvase tee, Raudrohu tee, Angervaksa tee ja Jäätma tee.

4. IV etapi tööd

  • Reovee survetorustiku rajamine – ca 1,1 km
   Veetorustiku rajamine – ca 5,5 km
   Reoveetorustiku rajamine – ca 4,6 km
  Tööde piirkond – Tammneeme tee, Hallikivi tee, Mereääre tee, Tammetõru tee ja Metsaääre tee

5. V etapi tööd

  • Reovee survetorustiku rajamine – ca 2,9 km
   Veetorustiku rajamine – ca 6,7 km
   Reoveetorustiku rajamine – ca 5,5 km

Tööde piirkond – Tammekivi tee, Tammenurme tee, Suurekivi tee, Põldvuti tee, Kibuvitsa tee, Nõmmeliiva tee, Kirikaia tee, Keiu tee, Külavahe tee, Mõisavahe tee, Koralli tee ja Niinepuu tee.

ÜF2

Tööde teostamine

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekt „Viimsi veekorraldus II etapp“

SFOS kood 2.1.0101.10-0062

 1. AS Viimsi Keevitus alustas AS Viimsi Vesi tellimusel (21.04.2014) kanalisatsioonitorustike ehitustöödega Tülli ja Toome tänavatel. Kokku rajatakse ca 860 jm kanalisatsioonitorustikke, üks pumpla ning tööde teostamise tähtajaks on 07.07.2014.a. AS Viimsi Keevituse kontaktisik objektil on  Marek Noormets tel. 53015163, e-post  viimsikeevitus@viimsikeevitus.ee. Omanikujärelevalve teostaja AS Infragate Eesti AS, Margus Maripuu tel. 626 7777.
 2. AS Terrat alustas AS Viimsi Vesi tellimusel (22.04.2014) vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödega Metsakasti külas, rajatava Riiasöödi tee piirkonnas. Kokku ehitatakse ca 330 jm nii vee- kui ka kanalisatsioonitorustikku ning tööde teostamise tähtajaks on 07.07.2014.a. AS Terrat kontaktisik objektil on Indrek Ränd tel. 50 15 156, e-post Indrek@terrat.ee. Omanikujärelevalve teostaja AS Infragate Eesti AS, Margus Maripuu tel. 626 777
 3. 3. AS Viimsi Keevitus alustas AS Viimsi Vesi tellimusel (09.05.2014) kanalisatsioonitorustike ehitustöödega Loomisvälja teel. Kokku rajatakse ca 320 jm kanalisatsioonitorustikke ning tööde teostamise tähtajaks on 07.07.2014.a.. AS Viimsi Keevituse kontaktisik objektil on Marek Noormets tel. 53015163, e-post viimsikeevitus@viimsikeevitus.ee. Omanikujärelevalve teostaja AS Infragate Eesti AS, Margus Maripuu tel. 626 7777.

Tööde mahud

Tööde mahus rajatkse ligikaudu:

 •          21,5 km isevoolset reoveetorustikku
 •          9,2 km surve/vaakum kanalisatsiooonitorustiku
 •         15 tk reovee ülepumplat
 •          Rekonstrueeritakse 3 reovee ülepumplat
 •         32,0 km joogiveetorustikku
 •         1 tk reovee vaakumpumpla

Tänaseks on juba rajatud ja töös veetöötlusjaam koos puhta vee reservuaaridega.

 Tööde teostus

Tööde lepingud:

Jrk. Nr. Leingu nimetus Töövõtja Lepingu jõustumise kuupäev Lepingu tähtaeg
1. Geodeetilised uuringud, Osa 1 AS K&H 13.01.2011 Leping katkestati Töövõtja pankroti tõttu
2. Geodeetilised uuringud, Osa 2 OÜ REIB 13.01.2011 01.05.2011
3. Geodeetilised uuringud, Osa 3 OÜ REIB 13.01.2011 01.05.2011
4. Geodeetilised uuringud, Osa 4 AS K&H 13.01.2011 Leping katkestati Töövõtja pankroti tõttu
5. Inseneri/omanikujärelevalve teenus AS Telora-E ja  Infragate Eesti AS 13.01.2011 31.12.2013
6. Viimsi veetöötlusjaama ehitus AS Esmar Ehitus 03.03.2012 20.02.2012
7. Torustike projekteerimine ja ehitus Püünsi AS Esmar Ehitus 09.02.2012 14.05.2013
8. Torustike projekteerimine ja ehitus Leppneeme AS Merko Infra; AS Merko Ehitus Eesti; AS Merko Ehitus 09.02.2012 14.04.2013
9. Torustike projekteerimine ja rajamine Viimsi AS Merko Infra; AS Merko Ehitus Eesti; AS Merko Ehitus 17.02.2012 22.03.2013
10. Torustike projekteerimine ja rajamine Haabneeme asulas AS Viimsi Keevitus 11.05.2012 13.10.2013
11. Torustike projekteerimine ja rajamine Randvere, Metsakasi ja Muuga külades AS Viimsi Keevitus 11.05.2012 13.10.2013
12. Torustike projekteerimine ja rajamine Lubja tee piirkonnas AS Viimsi Keevitus 11.05.2012 Töö teostatud ja üle antud.

Maksumus

Ühtekuuluvusfondi projekti maksmus oli esialgse toetuse rahuldamise otsuse järgi 12 761 400 eurot. Paraku, vahepealse järjekordse ehitushindade tõusuga, suurenes projekti maksumus ca 14 583 978 euroni.  Seejuures moodustab projekti maksmusest Euroopa Liidu toetuse osa 77% s.t. ca 11 239 800 eurot.

Torustike rajamise piirkonnad 

Tööde mahus rajatakse vee- ja reoveetorustikud järgmistesse piirkondadesse: Randvere, Metsakasti, Tammneeme, Püünsi ja Lubja külad ning Viimsi ja Haabneeme asulad.

ÜF4

Tööde teostamine

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekt „Viimsi veekorraldus IV etapp“
SFOS kood 2.1.0101.134-0118
Projekti eesmärk
Projekti elluviimise eesmärgiks on Viimsi valla vee- ja reoveetorustike rajamine ning rekonstrueerimine Muuga küla veevarustussüsteemi ringistamine ning kogu Viimsi valla kokkukogutava reoveekanalisatsiooni juhtimine Muuga puhastisse, millega lõpetatakse reovee juhtimine AS Tallina Vesi kuuluvasse kanalisatsioonisüsteemi. Muuga reoveepuhastile paigaldatakse muda töötlusseadmed, mis tagavad muda nõuetekohase käitlemise.
Viimsi valla tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamisega vahetatakse välja amortiseerunud vee- ja reoveetorustikud. Rajatavad teoveetorustikud ühendatakse seejuures otse või läbi transiittorustike Viimsist Muuga reoveepuhastisse reovett juhtiva pea reoveetorustikuga.
Tööde maht
Projekti raames planeeritakse teostata ehitustöid järgmises mahus:
Torustikud:
Veetorustik                                                       – 24, 5 km
Isevoolne reoveekanalisatsioonitorustik – 19,0 km
Reovee survekanalisatsioonitorustik     – 14,4 km
Reoveepumplate ehitamine                       – 8 tk
Reoveepumplate rekonstrueerimine      – 1 tk
Reoveepuhasti:
Reoveepuhasti rekonstrueerimine          – 1 tk
Tööd viiakse ellu järgmiste lepingutega:
Lepingu nimetus
Lepingu sõlmimise kuupäev
Lepingu tähtaeg
Töövõtja
FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus ÜF projekti „Viimsi veekorralduse IV etapp“ projekteerimis-ehitustöödel
1.08.2014
31.12.2015
AS Infragate Eesti
Reoveepuhasti projekteerimine
3.03.2014
30.08.2014
Töö teostatud
Viimsi ja Muuga puhasti vaheliste torustike ja pumplate projekteerimis-ehitustööd
26.05.2014
6.12.2015
AS Viimsi Keevitus
Muuga reoveepuhasti ehitus
18.02.2015
15.12.2015
AS Viimsi Keevitus, RVT Ehitus OÜ
Vee kulumõõtjate tarne ja paigaldus
03.07.2015
05.10.2015
OÜ Lokaator, AS Terrat
Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimise põhi- ja tööprojekti ekspertiis
1.09.2014
12.10.2014
Töö teostatud
Laiaküla ühendus vee- ja reoveetorustiku rajamine
18.02.2015
18.07.2015
OÜ Gabariit; OÜ E&G
Laiaküla vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine
27.02.2015
31.08.2015
OÜ MSM
Lääne tee reoveetorustiku projekteerimine ja rajamine
24.07.2015
21.12.2015
OÜ MSM
Haabneeme vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja rajamine
26.02.2015
30.09.2015
AS Vensen
FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus ÜF projekti „Viimsi veekorralduse IV etapp“ lisatöödele
26.02.2015
31.12.2015
AS Tallinna Linnaehitus
Muuga reoveepuhasti labori sisseseade
2015/sept
2015/det
Reoveepuhasti ruumide sisseaseade
2015/sept
2015/det
Torustike projekteerimine ja rajamine Pärnamäe külas
10.06.2015
27.11.2015
AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti
Lubja mäepealse torustike projekteerimis-ehitustöövõtt
2015/juuni
2015/detsember
AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti
Haabneeme keskuse torustike projekteerimis-ehitustöövõtt
10.06.2015
7.11.2015
MSM OÜ
Torustike projekteerimine ja rajamine Viimsi idakaldal
10.06.2015
27.11.2015
AS Viimsi Keevitus
Viimsi asula piirkonna torustike rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustöövõtt
10.06.2015
7.11.2015
AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti
Uute tööde FIDIC Insener ja omanikujärelevalve
10.06.2015
31.12.2015
AS Infragate Eesti

ÜF5

Tööde teostamine

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekt „Viimsi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemi hooldamise seadmete ja vahendite soetamine“.

SFOS kood 2.1.0101.15-0143

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks oli  soetada AS Viimsi Vesi hooldustraktor, järelkäru traktori transportimiseks, hooldusauto ning GPRS andurid veekulu mõõtmiseks. Traktor  on vajalik avariide likvideerimiseks, liitumispunktide rajamiseks, veetöötlusjaamas ja reoveepuhastis kemikaalide veoks, reoveepuhastis reoveesette äraveoks. Taotlusega soovitakse soetada ka järelkäru traktori transportimiseks avarii paikadesse ja pinnastööde tegemiseks objektile viimiseks kuna väiketraktoriga valla territooriumil sõitmine oleks ebaotstarbekas ja aeganõudev protsess.

Viimis valla territooriumil on hooldatavat torustikku kokku ligi 300km ulatuses. Igapäevasteks hooldustööde tegemisteks ning vee-ettevõtte kulude vähendamiseks soetati  hoolduauto, mille abil hakatakse tegema torustiku läbipesu, vajadusel saab autot kasutada ka pumplate ja kogumismahutite tühjendamiseks.

Projekti kogu maksumus oli 411 131,67 eurot, millest KIKi toetus moodustas 85% ehk 349 461,92 eurot.

Projekti käigus soetati hooldustraktor, järelkäru traktori transportimiseks, hooldusauto ning teisaldatavad GPRS andurid veekulu mõõtmiseks.