Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid/Avaldused
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
 

  Viimsi Vesi Uuemad uudised
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Uudiste arhiiv
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Vabad töökohad
Viimsi Vesi


Uudiste arhiiv

Viimsis arendatakse uuenduslikku veepuhastustehnoloogiat

20.02.2013

Aastaid on Viimsi vallas olnud väga vanade, vanade aga ka täitsa uute veevõrkude probleemiks lahustunud gaasidest paukuvad veetorud, liigsest rauast ja mangaanist pruuniks või mustjaks määrdunud riided ja pinnad ning eriti suvisele ajale iseloomulik ammoniaagi hais joogivees. Lisaks neile Viimsi valla elanikele tuntavatele ja silmaga nähtavatele probleemidele on joogivee probleemiks olnud ka nõutud normatiive kuni neljakordselt ületav ioniseeriva kiirguse poolt põhjustatav oodatav efektiivdoos.
 

Viimsi valla vee iseärasuste vastu on hakanud huvi tundma ka Tartu ja Tallinna teadlased, nii on juba alates 2004. aastast Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ), OÜ Velux ja AS-i Viimsi Vesi koostöö raames veemuredele võimalikult odavat ja keskkonnasõbralikku lahendust otsitud. Haabneeme ja Raba pumplatesse rajatud katseseadmetes on aastate jooksul mitmeid erinevaid tehnoloogiaid proovitud ning lõpuks ka kõigile osapooltele, sealhulgas tarbijaile, sobilik lahendus leitud. 2012. aasta kevadel jõuti veepuhastustehnoloogia arendustöös katseseadmetest reaalsete tööstuslike veekogusteni. Nimelt valmis Lubja mäel, aadressil Paelille tee 1 AS-ile Viimsi Vesi kuuluv uus veetöötlusjaam, kus kasutatakse vee puhastamiseks just Viimsis kohapeal välja töötatud tehnoloogiat.

Veetöötlusjaama ehitus kestis ligikaudu aasta ning sellega koos rajati RMK-le kuuluvale Krillimäe maastikumaitsealale neljast madalast ja viiest sügavast puurkaevust koosnev veehaare, mis tagab tulevikus kogu piirkonnale vajaliku toorvee. Projekti koostas AS Sweco Projekt, töid teostas AS Esmar Ehitus ning ehitusele kulunud 3,28 miljonit eurot eraldasid oma eelarvetest nii AS Viimsi Vesi kui ka Viimsi Vald, kes said toetust ka EL Ühtekuuluvusfondist.

Nagu juba öeldud, on veetöötlusjaamas kasutatav tehnoloogia just Viimsi joogivett silmas pidades välja töötatud. Lihtsustatult seisneb tehnoloogiline skeem järgnevas. Kõigepealt pumbatakse vesi veetöötlusjaama, kus see jaguneb viie paralleelselt töötava puhastusliini vahel. Esimese etapina aereeritakse kontaktmahutis toorvett õhuga, mis oksüdeerib raua ja mangaani. Õhuga rikastatud vesi läbib seejärel spetsiaalse USA-s patenteeritud degaseerimisseadme GDT, mis aitab välja “pesta” põhjavees lahustunud gaase. Sellele järgneb kaheastmeline survevaba filtreerimissüsteem. Esimeses astmes on kasutusel kõrge mangaandioksiidi sisaldusega materjal, mis sobib hästi raua, mangaani ja väävelvesiniku eemaldamiseks. Ühtlasi vähendab see ka vee radioaktiivsust. Teises astmes on filtri täidiseks looduslik adsorbent, tseoliit, mis on kasutusele võetud raadiumi (Ra) kui peamise radioaktiivsuse allika peaaegu täielikuks eemaldamiseks põhjaveest. Survevabade filtrite kasutamine on oluline, kuna nii väldime üleliigsete gaaside sattumist veetrassi. Puhastatud vesi suunatakse mahutitesse, kust see edasi tarbijatele pumbatakse. Tänu uuele jaamale vastab jaamast väljuv joogivesi täielikult joogiveele kehtestatud nõuetele.

Jaama valmimisega ei ole aga Viimsi valla joogivett puudutavad teadusuuringud kaugeltki lõppenud. Vastupidi, käima lükati Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi (TÜ FI), TTÜ ja AS-i Viimsi Vesi koostööprojekt valitud veetöötlustehnoloogia efektiivsuse hindamiseks tööstuslikes mastaapides. Projekt on SA-e Archimedes kaudu EL-i poolt rahastatud ning selle raames selgitatakse välja, kui palju valminud jaam probleemiks olnud veenäitajaid täpselt parandab. Varasematest uuringutest on teada, et Viimsi piirkonnas on kõige olulisemad ioniseeriva kiirguse allikad põhjavees raadiumi isotoobid Ra-226 ja Ra-228. Üheks uurimisprojekti peamiseks eesmärgiks on välja uurida, kui hästi kasutatavad filtermaterjalid erinevaid raadiumi isotoope eraldavad. Radioaktiivsuse uuringud keskenduvad küll raadiumi eraldamisvõime testimisele, kuid samal ajal täiendatakse ka üldist pilti Viimsi põhjavee radioloogilisest koostisest. Viimane on vajalik selleks, et saada teada, kas ka teisi looduslikke radionukliide võib esineda arvestataval määral. Samuti analüüsitakse jaama töötamisel tekkinud jäätmeid ning valitakse nende käitlemiseks optimaalseim meetod. Koos radioaktiivsusega seotud uurimustööle, uuritakse nimetatud projekti raames ka muid veekvaliteedi indikaatornäitajaid, mis Viimsi vallas varem probleemiks on olnud.

Praeguseks on nimetatud projekt kestnud pool aastat ning on jõutud välja selgitada, et uus puhastusjaam eemaldab raadiumit tõepoolest väga efektiivselt – jaamast tarbijatele väljastatava vee raadiumi sisaldus on vähenenud nii palju, et selle detekteerimiseks kasutatavad mõõtemeetodid ei suuda raadiumi esinemist puhastatud vees isegi tuvastada. Võrdlusena võib välja tuua TÜ FI tuumaspektroskoopia labori nelja viimase aasta jooksul tehtud sajad põhjaveeproovide mõõtmised Eesti eri piirkondadest – vaid üksikud neist on looduslikult nii raadiumi-vabad, kui seda on Viimsi jaamast pärit puhastatud põhjavesi. Seni tehtud mõõtmised kinnitavad, et varasem, kuni neljakordselt seadusega kehtestatud oodatava efektiivdoosi indikatiivväärtust ületanud joogivesi on asendatud veega, milles nimetatud näitaja on vähemalt kümme korda väiksem seadusega kehtestatud indikatiivväärtusest. Kui suur on olnud tegelik vähenemine, selle kindlaks tegemiseks peaksid TÜ ja TTÜ teadlased välja töötama uued, senisest palju tundlikumad mõõtemeetodid.

Nimetatud ühisuuringute kestvuseks on planeeritud kolm aastat. Vajalik on välja selgitada, kas raadiumi puhastusefektiivsus säilib kõrgena ka pikaajaliselt; millised tegurid võivad seda mõjutada; kas vees lahustunud gaaside eemaldamine toimub efektiivselt; ning kas valitud parameetritega tehnoloogilist skeemi on võimalik veelgi optimeerida.« Tagasi
AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS