Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid/Avaldused
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
 

  Viimsi Vesi Veenäitude teatamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Operatiivinfo
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tarbimislepingu sõlmimine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Omaniku vahetus
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tariifid ja teenuste hinnakiri
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Korduvad küsimused
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tasub teada
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Veeanalüüsid
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Purgimisteenust pakuvad
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tehnorajatise talumine
Viimsi Vesi


Korduvad küsimused

Kuidas on sõlmida ühisveevärgi- ja/või kanalisatsiooni liitumislepingut?

Liitumislepingu sõlmimiseks palume esitada:
1) täidetud avalduse blankett;
2) isikut tõendav dokument;
3) omandit tõendav dokument;
4) krundiplaan, koos sellel olevate tehnovõrkudega.
Avaldus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul ning väljastatakse (või põhjendatakse miks ei ole võimalik väljastada) tehnilised tingimused ja/või liitumisleping.


Kas Viimsi vallas kompenseeritakse liitumistasu ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga?

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 28. aprilli 2006.a määrusega nr 26 kehtestatud ning 02. märtsi 2007.a määrusega nr 21 ja 17. augusti määrusega nr 47 muudetud Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise eeskirja §-le 4 esitab kinnistu omanik taotluse (blankett) liitumistasu täielikuks või osaliseks hüvitamiseks.


Kuidas sõlmida vee- ja/ või kanalisatsiooniteenuste ostu-müügilepingut?

Teenuslepingu sõlmimiseks palume esitada:
1) täidetud avalduse blankett;
2) isikut tõendav dokument/ vajadusel volikiri (juriidilistel isikutel B-kaart);
3) omandit tõendav dokument;
4) ehitusjärgne kinnistusiseste vee ja kanalisatsiooni välistorustike teostusjoonis (dwg formaadis).


Teenuste eest tasumine

Teenuste eest tasumiseks on järgmised võimalused:
Vee ja/või kanalisatsiooniteenuste eest tasumisel palume kasutada Swedbanki arvelduskonto EE39220000112018196, SEB panga arvelduskonto EE781010220065115014,  kindlasti ära märkida viitenumber!
 

E-arve püsimakse

Omniva arvekeskuse iseteeninduskeskkonnas on Teil võimalik tellida e-arve otse panka. Pangas on Teil võimalik sõlmida püsimakse leping

 

Kes ehitab veemõõdusõlme?

Veemõõdusõlme ehitab välja kinnistuomanik, võttes selleks vee-ettevõtjalt eelnevalt tehnilised tingimused. Iga kinnistu veevärk peab olema varustatud veemõõdusõlmega. Vt. eramajade veemõõdusõlme tüüpskeemi ja kortermajade files/Kortermaja%20veemoodusolm.pdf
NB! Mudafilter peab olema paigaldatud enne veemõõtjat ja veemõõtja konsool peab olema maandatud.

 

Vee kvaliteet peale remonttöid

Peale korralisi remonttöid või peale avarii likvideerimist, kui peakraan on olnud suletud, võib vee kvaliteet ajutiselt halveneda. Pärast tööde lõpetamist võib vees esineda setet ja roostet, põhjustades vee värvuse muutumist ja hägususe suurenemist. See ei ole tervisele ohtlik, kuid võib ummistada veekraane, kodumasinaid ja rikkuda pesu. Enne vee tarvitamist soovitame lasta veel kraanist joosta kuni see muutub taas selgeks.
Võimalikud surveprobleemide tekitajad:

  • varjatud lekete olemasolu piirkonnas;
  • pumpla on rivist väljas, elektrikatkestuse või mehhaanilise rikke tõttu;
  •  majade filtrid võivad olla ummistunud.

 


Milline on veemõõtja lubatud veapiir?

Veearvesti lubatud veapiir on +/-2% kuni +/-5%, olenevalt vooluhulgast.
Kui mõõtetäpsuse kontrollimisel selgub, et täpsus on lubatud vea piires, kannab kulud klient, vastasel juhul vee-ettevõtja. Kui mõõteviga osutub lubatust suuremaks, tehakse kliendiga tasaarveldus võttes aluseks kolme eelmise kuu veetarvitus (k.a. kontrollimise kalendrikuu kuni uue mõõtja paigaldamiseni).

 

Milline on Viimsi joogivee radioaktiivsus?

AS Viimsi Vesi võtab toorvee 11 kambrium-vendi veekihi puurkaevust, mis on 82-124 m sügavused.Kambrium-vendi veekiht sisaldab looduslikke radionukliide. Meie veele on iseloomulik Ra-228 ja Ra-226 isotoopide sisaldused. Nende isotoopide analüüsimisel saadud tulemuste põhjal on Viimsi veepuhastusjaama jõudva toorvee indikatiivdoos 0,31 mSv/a.Indikatiivdoosi kontrollväärtus joogivee määruse (Sotsiaalministri määrus nr 82 https://www.riigiteataja.ee/akt/12782324?leiaKehtiv) järgi on 0,1 mSv/a.

2012 a veebruaris alustas tööd Viimsi veepuhastusjaam, mille üheks eesmärgiks oli ja on radionukliidide ärastamine joogiveest. Selleks on veepuhastusjaamas 2-astmeline filtersüsteem, mille teine aste on spetsiaalselt radionukliidide ärastamiseks (looduslik tseoliit).
Selline veepuhastustehnoloogia tagab, et veepuhastusjaamast väljuva vee indikatiivdoos jääb alla kontrollväärtust. Viimati mõõdetud tulemus oli 0,091 mSv/a.
Efektiivdoosi hindamise aluseks on joogivee tarbimine vähemalt 2 liitrit ööpäevas, so 730 liitrit aastas, ühe inimese kohta. Kui reaalne tarbimine on väiksem, on väiksem ka arvestatav kiirgusdoos.
 
Meid ümbritsevas keskkonnas pole kohta, kus radioaktiivsus täielikult puuduks. Inimene saab pidevalt kiirgusdoose nii looduslikest (maapinna gammakiirgus, toit, joogivesi, radoon) kui ka tehislikest allikatest (meditsiinilised protseduurid). Näiteks meditsiinilisest protseduurist (rindkere ühekordsest röntgenpildistamisest) saab inimene 0,1-0,3 mSv, mis võrdub aasta jooksul joogiveest saada võiva efektiivdoosiga. Aastas 20 tundi lennukiga lendamist annab kokku 0,1 mSv.
Eesti kuulub piirkonda, kus looduslik kiirgusfoon on maailma keskmise tasemel. Looduslikest allikatest saab sellistes piirkondades elav inimene aastas keskmiselt 2-4 mSv suuruse kiirgusdoosi.
 
Terviseameti kodulehel on vastused enamlevinud küsimustele seoses radionukliididega (mh on seal äratoodud, et Rootsis on riigi poolt kehtestatud kontrollväärtus 5 korda leebem ehk 0,51 mSv/a):
 

 

 

Vee karedus
 
AS Viimsi Vesi veetöötlusjaama tuleb vesi veehaardest, millele rajati uued purkaevud 2008-2009 aastatel. Tegemist on Kambrium-Vendi veekompleksi Gdovi ja Voronka veekihi puurkaevudega.
Vee karedus on lahustunud magneesiumi- ja kaltsiumiühendite sisaldus looduslikus vees. Magneesiumi- ja kaltsiumiühendite kontsentratsiooni järgi vees saame rääkida karedast veest ja pehmest veest.
Veepuhastusjaamast väljuva vee üldkaredus oli viimase (14.03.2018) süvaanalüüsi järgi 4,56 mg-ekv/l.
Vesi üldkaredusega kuni 3,5 mg-ekv/l on pehme vesi. Vesi üldkaredusega 3,5-7 mg-ekv/l on keskmise karedusega ja vesi üldkaredusega 7-10 mg-ekv/l on kare vesi. Vesi karedusega üle 10 mg-ekv/l on ebameeldiva maitsega. Sobivaim üldkaredus veele on 5-7 mg-ekv/l.
Vee karedus iseenesest ei kujuta ohtu inimese tervisele. Inimene saab karedast veest rohkem organismile vajalikku kaltsiumit ja magneesiumit.
Kareda vee negatiivsem pool on kuumutamisel tekkiv sete ehk katlakivi, mis settib keedukannude, pesumasinate, boilerite, soojusvahetite ja muude seadmete küttekehadele. Tegemist on peamiselt kaltsiumkarbonaatidega. Need mineraalid on selles mõttes omapärased – kui tavaliselt temperatuuri tõustes lahustuvus suureneb, siis neil hoopis väheneb.
 
Kuna katlakivi tekib ka elamute soojaveetorustikesse (ka plasttorudesse), siis AS Viimsi Vesi annab siinkohal klientidele mõned nõuanded elamu veevärgis katlakivist tingitud probleemide minimiseerimiseks:
1. Kontrollida soojusvahetist väljuva vee temperatuuri (peaks olema ca 55 °C).
2. Kontrollida, kas elamu veevärk (eriti soojaveetorude läbimõõdud) on ehitatud vastavalt projektile.
3. Kui planeerite soojaveetorustiku vahetust – kaaluda võimalust valida toru Dn ühe astme võrra suurem olemasolevast.
4. Konsulteerida pädevate firmadega (nagu näiteks Schöttli vms), kas oleks mõttekas elamus sooja vee tootmisel kasutada nn ioonvaheteid, mis vahetavad vees  Ca- ja Mg-ioonid näiteks H+- või Na+-ioonidega.

Ühik

mg/l Ca

mg-ekv/l

mmol/l

°DH (GER)

°Clark (UK)

F kraad (FRA)

ppm (USA)

1 mg/l Ca

1

0,05

0,025

0,14

0,175

0,25

2,5

1 mg-ekv/l

20

1

0,5

2,8

3,5

5

50

1 mmol/l

40

2

1

5,61

7,02

10

100

1 °DH (GER)

7,14

0,357

0,178

1

1,25

1,78

17,8

1 °Clark (UK)

5,72

0,286

0,143

0,8

1

1,43

14,3

1 F kraad (FRA)

4

0,2

0,1

0,56

0,7

1

10

1 ppm (USA)

0,4

0,02

0,01

0,056

0,07

0,1

1

 

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS